NOW-regeling gereed & loketten bijna open!

woensdag 01 apr 2020

Op 31 maart 2020 heeft het kabinet de voorwaarden voor de NOW-regeling bekend gemaakt. De NOW-regeling heet voluit: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). De NOW-regeling vervangt sinds 17 maart 2020 de werktijdverkortingregeling (wtv). Doel van de regeling is om werkgevers die door de coronacrisis in zwaar weer verkeren via een subsidie te ondersteunen in de betaling van de loonkosten. Zo kunnen banen en inkomens behouden worden. Graag vertellen wij je meer over de ins & outs van de regeling.

UPDATE 6 APRIL 2020: maandagochtend 6 april zijn de loketten officieel geopend! Werkgevers kunnen vanaf heden bij het UWV aankloppen om de tegemoetkoming in de loonkosten aan te vragen.

Welke voorwaarden zijn er verbonden aan de NOW-regeling?

In de NOW-regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever. De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling zijn als volgt:

 • Om in aanmerking te komen voor de subsidie in de loonkosten, moet je als werkgever gedurende 3 aaneengesloten kalendermaanden een omzetverlies hebben van ten minste 20%. In principe wordt hier gekeken naar de maanden maart, april en mei. Maar wat als jouw omzetdaling pas later intreedt? Bijvoorbeeld pas vanaf mei omdat een terugval in jouw productie niet meteen zorgt voor een terugvallende omzet? Dan mag je voor de berekening van het omzetverlies ook 3 latere aaneengesloten maanden ‘opgeven’. Namelijk uiterlijk tot en met juli 2020, dus bijvoorbeeld mei, juni en juli 2020 in plaats van maart, april en mei.
 • Voor de berekening van het omzetverlies wordt de huidige omzet over de 3 aaneengesloten maanden vergeleken met 25% van de omzet van 2019. Dus: je deelt de totale omzet uit 2019 door 4 en vergelijkt die omzet met de 3 gekozen aaneengesloten maanden. Is jouw onderneming gedurende 2019 gestart? Dan wordt er een andere berekening gehanteerd.
 • Indien er sprake is van meerdere ondernemingen (rechtspersonen), dan wordt de omzet van alle ondernemingen (concerns) bij elkaar opgesteld. Pas als je cumulatief een omzetverlies hebt van meer dan 20%, kom je in aanmerking voor de subsidie op basis van de NOW-regeling.
 • Heb je als werkgever een omzetverlies van 100%? Dan ontvangt de werkgever een subsidie in de loonkosten van maximaal 90%. Heb je als werkgever een omzetverlies van minder dan 100%? Dan ontvang je als werkgever een evenredig deel van de subsidie in de loonkosten. Zo geldt voor 50% omzetverlies een subsidie van 45%.
 • Voor het bepalen van de hoogte van loonsom wordt uitgegaan van het loon voor de werknemersverzekeringen (het zogeheten ‘SV-loon’, socialeverzekeringsloon). Wat betreft de loonsom wordt áltijd gekeken naar de loonkosten in de maanden maart, april en mei 2020. Dus ongeacht of je kiest voor een latere periode van 3 aaneengesloten maanden qua omzetverlies (!).
 • Boven op dit SV-loon krijgt de werkgever een opslag van 30% voor de werkgeverslasten (bijvoorbeeld pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en reservering vakantiegeld).
 • Alleen medewerkers waar werknemerspremies voor worden afgedragen komen in aanmerking voor de tegemoetkoming. In veel gevallen zal daarom de DGA en eventuele meewerkende partner/kinderen buiten de regeling vallen. Ook werknemers waar de werkgever een no-risk uitkering of een WAZO-uitkering voor ontvangt, vallen buiten de regeling. Oproepcontracten vallen wél onder de regeling. Er wordt namelijk geen onderscheid gemaakt in contractvorm.
 • In eerste instantie geeft de NOW-regeling een tegemoetkoming voor 3 kalendermaanden. Mogelijk wordt dit, afhankelijk van de ‘corona ontwikkelingen’, nog verder verlengd.

Let op: de aanvraag kan maar één keer ingediend worden, dus dit moet in één keer goed (!). Heb jij voor 17 maart al een aanvraag voor werktijdverkorting (de ‘oude regeling’) ingediend? Dan gaat deze automatisch mee in de nieuwe NOW-regeling. Je krijgt van het UWV bericht zodra de regeling open is. Je krijgt dan nog 4 weken de tijd om je aanvraag compleet te maken en eventuele ontbrekende gegevens aan te vullen.

Hoe vraag ik de NOW-regeling aan?

De aanvraag van de NOW-regeling verloopt via een online formulier bij het UWV. Bij de aanvraag heb je als werkgever de volgende gegevens nodig:

 • Dossiernummer van de aanvraag wtv die na 31 augustus is ingediend (en ook daadwerkelijk in behandeling is genomen door het UWV);
 • De verwachte omzetdaling in hele procenten;
 • Voor welke periode van 3 aaneengesloten kalendermaanden het omzetverlies wordt verwacht (binnen een periode van maart tot en met juli 2020);
 • Het loonheffingennummer;
 • Het bankrekeningnummer dat bekend is bij de Belastingdienst.

Aanvragen voor de NOW-regeling kunnen in ieder geval vanaf 14 april a.s. worden ingediend. Mogelijk wordt deze datum nog vervroegd, indien de systemen van het UWV eerder gereed zijn. Het UWV streeft er namelijk naar om op 6 april a.s. te starten met de uitvoering. Uiterlijk vrijdag 3 april a.s. wordt hierover meer bekend gemaakt. Aanvragen kunnen tot en met 31 mei 2020 worden ingediend. De aanvraag wordt per loonheffingennummer ingediend. Heb je als werkgever meerdere loonheffingennummers? Dan dien je dus meerdere aanvragen in.

Subsidiebeschikking en voorschot

De hoogte van het voorschot bedraagt 80% van het subsidiebedrag en wordt betaald in 3 termijnen. Het eerste deel van het voorschot wordt uitgekeerd binnen 2 tot 4 weken na de indiening van de aanvraag, al verwacht UWV dat dit voor de meeste bedrijven sneller kan.

Uiterlijk binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag wordt door het UWV een subsidiebeschikking afgegeven. Op deze beschikking staat vermeldt voor welke periode de beschikking is afgegeven, de hoogte van het bedrag van subsidieverlening en het voorschot, de verplichtingen van de werkgever en de termijn waarbinnen de zogeheten ‘vaststelling’ moet worden aangevraagd.

Let op: vaststelling aanvragen binnen 24 weken

Binnen 24 weken na afloop van de gekozen periode omzetverlies, ben je verplicht een vaststelling van de subsidie / tegemoetkoming aan te vragen. Bij deze aanvraag heb je de volgende gegevens nodig:

 • Definitieve gegevens over de omzetdaling in de betreffende periode;
 • Een accountantsverklaring;
 • Een verklaring dat je als werkgever aan je verplichtingen hebt voldaan (zie hieronder).

Binnen 22 weken na ontvangst van de vaststellingsaanvraag ontvang je bericht over het daadwerkelijke subsidiebedrag en wordt een afrekening/eindafrekening gemaakt. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

Op dit moment is nog niet bekend of voor alle ondernemingen een accountantsverklaring geldt, en hoe deze verklaring er precies uit ziet. Binnen 4 weken wordt hier meer informatie over verwacht.

Welke verplichtingen heeft de werkgever onder de NOW-regeling?

In de NOW-regeling worden een aantal verplichtingen op de werkgever gelegd. Bij de vaststelling van de subsidie worden deze verplichtingen ook getoetst. De werkgever is namelijk verplicht om:

 • de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden;
 • geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen aan te vragen na 18 maart 2020;
 • de subsidie te gebruiken voor de uitbetaling van de loonkosten;
 • de OR/pvt of de werknemers te informeren over de subsidieverlening;
 • een controleerbare administratie bij te houden (en op verzoek inzage te verlenen tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie)
 • de loonaangifte tijdig in te dienen;
 • omstandigheden die van belang zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling te melden;
 • een definitieve opgave van omzetdaling (met accountantsverklaring) te doen;
 • de gemeente te informeren over de subsidie als er sprake is van een loonkostensubsidie op grond van de Patricipatiewet.

Tot slot

Graag geven wij werkgevers tot slot nog het volgende mee. Ondanks de NOW-regeling blijft het altijd gunstiger om waar mogelijk omzet te genereren.

Heb je vragen over de NOW-regeling of hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan gerust contact op met onze specialist Harold Ridderbos via 038 – 333 75 74 of harold@felix.nl.

Logo felix.
Goudplevier 123
8271 GB IJsselmuiden
Duurzaamheid
felix. en duurzaamheid
Lees het hier
Daar word jij wijzer van
Gratis tips afgestemd op jouw branche
Laat je e-mailadres achter en we houden je op de hoogte van nieuwe regelgeving en andere nieuwswaardigheden.
felix. © 2024 Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer | Privacy | Algemene voorwaarden