CORONA – Update stand van zaken steunpakket ondernemers & verdere uitwerking Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

vrijdag 27 mrt 2020

Vrijdagmiddag (27 maart 2020) heeft het kabinet een algemene update gegeven over de op 17 maart jl. aangekondigde steunmaatregelen voor ondernemers. Twee van die maatregelen (de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, Tozo & het Noodloket) zijn al concreet nader uitgewerkt. Hieronder vind je een overzicht van de algemene stand van zaken van de maatregelen en de nadere uitwerking van de Tozo.

Stand van zaken van het op 17 maart jl. aangekondigde steunpakket voor ondernemers

De actuele status van de op 17 maart jl. aangekondigde steunmaatregelen voor ondernemers is als volgt:

1. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW): dit betreft de tegemoetkoming in de loonkosten (de vervanger van de werktijdverkorting). Het kabinet streeft ernaar om in de week van 30 maart – 2 april meer bekend te maken over de contouren van de maatregel. Ook zal dan bekend worden wanneer de loketten open gaan.

2. Compensatiemaatregel eigen bijdrage kinderopvang: op 20 maart heeft het kabinet de eerste contouren van de maatregen al geschetst. Het idee is dat ouders gecompenseerd worden voor hun eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Het kabinet streeft ernaar om op zo kort mogelijke termijn nadere duidelijkheid te geven over de vorm van de compensatie en wanneer die wordt uitgekeerd. De maatregel geldt vooralsnog tot 6 april maar kan indien nodig verlengd worden.

3. Noodloket (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren / TOGS): het Noodloket is inmiddels geopend voor de ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet. Denk aan de restaurants, kappers, reisorganisaties, rijschoolhouders, fitnesscentra etc. Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 27 maart 16:30 tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden ingediend via de website van het RVO. Meer weten over de details en voorwaarden van het Noodloket / TOGS regeling? Lees dan hier onze aparte blog.

4. Verruiming Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C), Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO), Rentekorting microkredieten Qredits, Borgstelling MKB-Landbouw kredieten (BL): de BMKB is open onder de nieuwe voorwaarden sinds 16 maart. De aanpassing van de GO zal vandaag (27 maart) in de Staatscourant gepubliceerd worden. Voor Qredits geldt dat aanvragen voor uitstel tot aflossing inmiddels kunnen worden ingediend. De borgstelling landbouw is sinds woensdag 18 maart open en inmiddels ook bij de grote banken operationeel.

5. Bijzonder uitstel van betaling: ondernemers kunnen sinds 12 maart bijzonder uitstel van betaling krijgen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting als zij door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen. Uitstel kan worden aangevraagd nadat er aangifte is gedaan en de ondernemer een aanslag heeft ontvangen. Op 17 maart zijn de voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling verder versoepeld. Ondernemers krijgen sindsdien bij een aanvraag meteen uitstel van betaling voor een periode van drie maanden. Voor uitstel langer dan drie maanden zal de Belastingdienst om aanvullende informatie vragen.

6. Schrappen verzuimboete betalingsverzuim: als een ondernemer in verband met de coronacrisis uitstel van betaling vraagt voor een naheffingsaanslag omzetbelasting of loonbelasting, zorgt de Belastingdienst er ook voor dat een eventuele bij de aanslag opgelegde boete voor een betalingsverzuim wordt geschrapt.

7. Tijdelijke verlaging belasting- en invorderingsrente: het percentage voor de invorderingsrente is per 23 maart verlaagd naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden. Ook het percentage voor de belastingrente wordt verlaagd. Daarbij geldt om uitvoeringstechnische redenen dat dit ingaat vanaf 1 juni 2020. De enige uitzondering hierop vormt de tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente in de inkomstenbelasting, die zal ingaan vanaf 1 juli 2020. De Belastingdienst rekent per de aangegeven data met de nieuwe percentages. Belastingplichtigen hoeven daar niets voor te doen.

8. Verminderen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting: ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten, kunnen deze wijzigen zodat zij direct minder belasting betalen. Ondernemers die helemaal geen winst meer verwachten te halen, krijgen de belasting die zij voor dit jaar al betaald hebben daarna direct terug.

Nadere uitwerking Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Het kabinet heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) verder uitgewerkt. Zelfstandig ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die door de gemeenten wordt uitgevoerd en gebaseerd is op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De belangrijkste punten die vrijdagmiddag 27 maart bekend zijn gemaakt:

  • De regeling is niet alleen voor zzp’ers bedoeld. Ook zelfstandig ondernemers met personeel kunnen een beroep doen op de regeling, als zij voldoen aan de criteria. Dus: iedereen die kwalificeert als een (kleine) zelfstandige ondernemer kan een beroep op de regeling doen als hij of zij onder het bestaansminimum dreigt te komen;
  • Er wordt niet op huishoudniveau gekeken of er sprake is van onvoldoende middelen van bestaan. Er is dus bijvoorbeeld geen toets op het inkomen van de echtgenoot of partner en ook geen vermogenstoets. Daarom doet het kabinet een uitdrukkelijk beroep op mensen die de extra ondersteuning niet nodig hebben om af te zien van een aanvraag;
  • De regeling is tijdelijk en geldt voor drie maanden (maart, april en mei 2020). Een aanvraag voor levensonderhoud kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend. De uitkering voor levensonderhoud kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot en met 1 maart 2020 en de duur van de uitkering is maximaal 3 maanden. Terugwerkende kracht is mogelijk voor alle aanvragen die zijn ingediend binnen de looptijd van de regeling (1 maart tot en met 31 mei 2020);
  • De zelfstandig ondernemer dient in Nederland woonachtig te zijn. Ook het bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn. Er kunnen zich uiteraard ook grensgevallen voordoen, bijvoorbeeld als de zelfstandig ondernemer in Nederland woont, maar zijn onderneming in Duitsland gevestigd is of andersom. Het kabinet vindt het belangrijk dat er voor alle ondernemers goede ondersteuning is. Daarom onderzoekt het kabinet nu met spoed de mogelijkheden om deze ondernemers te ondersteunen. Daarbij wordt ook gekeken naar wat andere landen doen voor deze groep;
  • De zelfstandig ondernemer moet voldoen aan het urencriterium (dus 1225 uur per jaar ofwel circa 24 uur per week);
  • De zelfstandig ondernemer dient bedrijfsmatig actief zijn geweest, waaronder ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel, voordat deze regeling is aangekondigd, dus voor 17 maart 2020;
  • Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling (!), als deze voldoet aan de wettelijke eisen: het urencriterium, er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s. Ook dient de DGA naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat zijn/haar B.V. nu geen salaris kan uitbetalen;
  • Er kan samenloop zijn met het hierboven genoemde Noodloket (de gift van € 4.000,- voor het kunnen betalen van bedrijfskosten door ondernemers in de zwaar getroffen sectoren). Deze 4.000 euro wordt niet verrekend met de uitkering.

De financiële ondersteuning op basis van de Tozo kan worden aangevraagd in de vorm van een bijstandsuitkering voor levensonderhoud, maar ook in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal:

1. Aanvullende uitkering voor levensonderhoud (algemene bijstand): het inkomen van de zelfstandig ondernemer wordt aangevuld tot het sociaal minimum dat op de zelfstandig ondernemer van toepassing is. Dus: maximaal € 1.500,- (netto) voor gehuwden, of maximaal € 1.050,- (netto) voor een alleenstaande vanaf 21 jaar. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze uitkering dient de zelfstandige naar waarheid te verklaren dat het inkomen naar verwachting in de periode van ondersteuning minder zal bedragen dan het toepasselijke sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis. Omdat de uitkering een inkomensaanvulling is tot het toepasselijke sociaal minimum, wordt de hoogte ervan afgestemd op de te verwachten inkomsten van de aanvrager. Vervolgens kan de uitkering in één keer worden toegekend voor een periode van maximaal drie maanden. De uitkering wordt maandelijks uitbetaald en telt mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen. Ontvangers van een uitkering zijn verplicht om wijzigingen in hun inkomenssituatie uit zichzelf door te geven. Achteraf controleren gemeenten het daadwerkelijk genoten inkomen. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.

2. Lening voor bedrijfskapitaal: vanuit de regeling kan een zelfstandige een lening afsluiten van maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost. Om in aanmerking te kunnen komen voor een lening dient een zelfstandige naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat er sprake is van liquiditeitsprobleem als gevolg van de coronacrisis.

Tot slot

De Tozo is online aan te vragen bij de eigen gemeente. Ben je gevestigd in gemeente Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland of Zwolle? Dan is de Tozo-regeling aan te vragen via het regionaal bureau zelfstandigen Zwolle: klik hier.

Logo felix.
Goudplevier 123
8271 GB IJsselmuiden
Duurzaamheid
felix. en duurzaamheid
Lees het hier
Daar word jij wijzer van
Gratis tips afgestemd op jouw branche
Laat je e-mailadres achter en we houden je op de hoogte van nieuwe regelgeving en andere nieuwswaardigheden.
felix. © 2024 Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer | Privacy | Algemene voorwaarden